KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinde görev yapan memurlarının performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile başarılı personelin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, sözleşmeli personel ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere Kırşehir İl Özel İdaresinde fiilen çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 7 inci, 10 uncu ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-  Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Vali: İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Kırşehir Valisini,

b) Üst Amir: Kırşehir İl Özel İdaresinde görevli olan ve emrinde görev yapan memur bulunan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşaviri ve Müdürleri,

c) Değerlendirme Dönemi: Takvim yılının başından itibaren, yıl aşılmamak üzere iki dönemi, 

ç) Komisyon: Performans Değerlendirme Komisyonunu,

  d) Form : Ekte yer alan Personel Performans Değerlendirme Formlarını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Komisyonun Teşkili ve Yetkisi


Performans Değerlendirme Komisyonunun Teşkili


            Madde 5- Performans Değerlendirme Komisyonu, Genel Sekreter Başkanlığında,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve Destek Hizmetleri Müdüründen oluşur. (İdaremizde Hukuk Müşaviri varsa Değerlendirme Komisyonun da yer alır.) Genel Sekreterin katılmadığı komisyon toplantısına Genel Sekreterliğe vekalet eden başkanlık eder.

 Performans Değerlendirme Komisyonunun Yetkileri


            Madde 6- Performans Değerlendirme Komisyonu, performans değerlendirme formlarını not çizelgelerine göre inceleyerek başarılı personeli seçer. Personelin performansının artırılmasına yönelik çalışmaları yapar, bu konuda hizmet içi seminerler verir, değerlendirmelere yapılacak itirazları giderir. 60 puanın altında alınan notları tespit eder ve aşırı düşük verildiği kanaatine varılan notları gerektiğinde ilgili memura not verenlerden izahat istemek suretiyle değerlendirir ve düzeltir.

Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında yapılacak itirazlar komisyon tarafından  değerlendirilir İl Encümenine sunulmadan önce itirazı sonuçlandırır.
 

             Sekretarya Hizmetleri

            Madde 7- Performans Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri ile değerlendirme formlarının dağıtılması ve toplanması işlemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Değerlendirmesi, Puanın Hesaplanması ve İtiraz

Amirlere Yönelik Başarı Değerlendirmesi:

Madde 8- Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşaviri ve Birim Müdürleri performans değerlendirmesi için Ek-2 form doldurur.

Memurlara Yönelik Başarı Değerlendirmesi:

Madde 9- Yukarıda sayılan ünvanlar dışında kalan memur personelin performans değerlendirmesi için Ek–1 form doldurulur.

Sekizinci ve Dokuzuncu maddelerdeki formlar Sicil Amirleri Yönetmeliğinde belirtilen  amirler tarafından doldurulur. Amirlerin herhangi bir nedenle görevinde bulunmaması durumunda değerlendirme formu yerine bakan amir tarafından doldurulur.

Memur ve Amirlerin Toplam Başarı Değerlendirmesi:

Madde 10- Ek-1 ve Ek-2 formlara göre amir ve memurlara ilişkin doldurulan formlarda verilen notlar Ek-3 forma doldurularak bölümler itibariyle personele bildirilir.

Formların Dağıtım ve Toplama Zamanı:

 Madde 11- Amirlerin dolduracağı değerlendirme formları, her yıl ilk dönem için Mayıs, izleyen dönem için Kasım ayı başından itibaren birinci ve ikinci sicil amirine ayrı ayrı verilir.

Değerlendirmenin ilk dönemi 1 Haziran’a, ikinci dönemi ise 1 Aralık’a kadar yapılır ve değerlendirme formları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne kapalı zarfla teslim edilir.   

Başka Kurum ve Kuruluşlarda Görevli Personel  

Madde 12- İl Özel İdaresi kadrolarında olmakla birlikte, başka Kurum veya Kuruluşlarda görevli olan personelin performans değerlendirme formu; personelin görev yaptığı yerdeki 1.sicil amiri yerine geçen yetkili tarafından doldurulur.

Personel değerlendirme formunun objektif kriterlere göre doldurulmadığı kanaatinin oluşması durumunda, formun arkasına gerekçeleri yazılarak ilgili form Genel Sekreterin Onayı ile iptal edilir. İlgilinin o yıla ait personel değerlendirme formu, dosyasının tetkikinden elde edilen bilgiler doğrultusunda  Özel İdarede en son çalıştığı Birim Müdürünün görüşü de alınarak Genel Sekreterin Onayı ile doldurulur.

Bu maddeyle ilgili iş ve işlemler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Nihai Puanın Hesaplanması 

Madde 13- Birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından 10. maddeye göre ayrı ayrı doldurulan formlar komisyonca açılarak puanlar birleştirilir. 

5 Haziran ve 5 Aralık tarihine kadar Birinci sicil amiri notunun %60’ı, İkinci sicil amiri notunun %40’ı toplamı başarı puanı olarak belirlenir. 

Personele Ek-1 ve Ek-2 formlarının bölümler toplam puanlarını ihtiva eden Ek-3 form ile personele performans puanı 10 Haziran ve 10 Aralık tarihine kadar tebligatı yapılır.   

Performans kriterlerinin değerlendirilmesinde uygulanacak not baremi tablolarda gösterilmiştir. Bu bareme göre formlar doldurulduktan sonra, en yüksek puan alan personelin puanı 100 kabul edilir ve diğer personelin notları buna göre oranlanmak suretiyle tüm personelin nihai puanları hesaplanır.

 Puanların eşitliğinde ise 2.sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır.

NOT BAREMİ

AÇIKLAMASI

90 - 100

Mükemmel Performans

 75 - 89

Beklentileri Aşan Performans

60 – 74

Yeterli Performans

40 – 59

Beklentilerin Altında Performans

0 - 49

Yetersiz Performans

  İtiraz

              Madde 14- Bu yönetmeliğin altıncı maddesine göre puanlara ilişkin değerlendirmeye karşı itirazlar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne Haziran ve Aralık aylarının 15.inci (on beş)  günü mesai bitimine kadar yapılır. 

 Değerlendirme ve İkramiye

Madde 15- Komisyonunun yürüttüğü çalışma sonucu  İl Encümeninde görüşülmek üzere Haziran ve Aralık aylarının üçüncü haftasında Valiye sunulur.

Performans değerlendirmesi sonucunda başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10’unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarı geçmemek üzere, çalıştıkları sürelerle (hastalık ve yıllık izinler dahil) orantılı olarak encümen kararı ile belirlenecek ikramiye her değerlendirme dönemi son ayı içerisinde ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- 2010 yılı ilk değerlendirme dönemi Mayıs ayında başlar.

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönetmelik İl Genel Meclisi tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Valisi yürütür.   

 

EKLER

 

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU ( Ek : 1 )
             
Personelin.Adı.Soyadı  
Kadro.Unvanı  
Görev.Yaptığı.Müdürlük  
Sicil No  
Düzenleme.Yılı …...……………..Dönem
Değerlendirme.Yapan.Amirin.Adı.Soyadı 1. Sicil Amiri :  2.Sicil Amiri : 
PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Puan
Aralığı
1.Sicil Amirinin
Notu
2 Sicil Amirinin
Notu
MESLEKİ
 YETERLİLİK
1. Mesleki bilgi ve beceri düzeyi 0 - 5    
2.Mesleki ve diğer becerilerini geliştirmek için harcadığı çaba 0 - 5    
3.Verilen işi zamanında ve kurallara uygun şekilde yerine getirebilme becerisi 0 - 5    
4.Zorunlu olmadığı halde, işe kendinden bir şeyler katarak vrimliliği arttırıcı ve / veya çalışma koşullarını iyileştirirci katkılarda bulunma,sorgulayıcı ve araştırmacı olma 0 - 5    
BİREYSEL
 YETERLİLİK
5. İş heyecanı, işine gösterdiği dikkat ve takip 0 - 5    
6. Ekip çalışmasına uyum ve işbirliği yapma isteği 0 - 5    
7. Birden fazla operasyonda çalışabilme becerisi 0 - 5    
8. Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takibi ve uyumu 0 - 5    
9. Çalışma ortamındaki kaynakları kullanmada etkinliği ve verimliliği (Maliyet bilinci) 0 - 5    
10. Analitik düşünme ve inisiyatif kullanma yeteneği 0 - 5    
11. Sözel iletişim kurabilme becerisi 0 - 5    
12. Yazılı iletişim kurabilme becerisi 0 - 5    
YÖNETSEL
YETERLİLİK
13. Planlı ve organize çalışma becerisi 0 - 5    
14. Yaptığı işlemleri takip etme,denetim ve sonuçları kontrol etme becerisi, 0 - 5    
15. Çalışma arkadaşlarına ve astlardaki mesleki yeterliliklerini geliştirici bilgi aktara
bilme becerisi
0 - 5    
DAVRANIŞSAL
YETERLİLİK
16. Kurum kimliğine uygun davranış sergileyebilmesi 0 - 5    
17. Amirlerine ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları 0 - 5    
18. Vatandaşlara karşı tutum ve davranışları 0 - 5    
19. Mesai saatlerine uyumu ve kılık kıyafet konusundaki özeni 0 - 5    
20. Empati kurabilme yeteneği 0 - 5    
KRİTER.ORTALAMALARI.TOPLAMI      
1.Sicil.Amirinin.Not.Toplamının%60'ı :
2.Sicil.Amirinin.Not.Toplamının%40'ı :
TOPLAM  NOTU  :
Puan.Aralığı 0-59 Başarısız 60-74 Orta 75-89 İyi 90-100 Çok İyi
DEĞERLENDİRME.KOMİSYON.ÜYELERİ
  BAŞKAN 1.ÜYE 2.ÜYE 3.ÜYE 4.ÜYE
ADI SOYADI            
GÖREVİ          
İMZA          

 

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
AMİR PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU ( Ek : 2 )
             
Personelin.Adı.Soyadı    
Kadro.Unvanı    
Görev.Yaptığı.Müdürlük    
Sicil No      
Düzenleme.Yılı   …...……………..Dönem
Değerlendirme.Yapan.Amirin.Adı.Soyadı 1. Sicil Amiri : 2.Sicil Amiri : 
PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Puan
Aralığı
1.Sicil Amirinin
Notu
2 Sicil Amirinin
Notu
MESLEKİ
 YETERLİLİK
1. Meslek bilgi ve beceri düzeyi 0 - 4    
2. Mesleki ve diğer becerilerini geliştirmek için harcadığı çaba 0 - 4    
3. Verilen işi zamanında ve kurallara uygun şekilde yerine getirebilme becerisi 0 - 4    
4. Zorunlu olmadığı halde, işe kendinden birşeyler katarak
    verimliliği arttırıcı ve/veya çalışma koşullarını iyileştirici
    katkılarda bulunma, sorgulayıcı ve araştırıcı olma 
0 - 4    
BİREYSEL
 YETERLİLİK
5. İş heyecanı, işine gösterdiği dikkat ve takip 0 - 4    
6. Ekip çalışmasına uyum ve işbirliği yapma isteği 0 - 4    
7. Birden fazla operasyonda çalışabilme becerisi 0 - 4    
8. Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takibi ve uyumu 0 - 4    
9. Çalışma ortamındaki kaynakları kullanmada etkinliği ve verimliliği (Maliyet bilinci) 0 - 4    
10. Analitik düşünme ve inisiyatif kullanma yeteneği 0 - 4    
11. Sözel iletişim kurabilme becerisi 0 - 4    
12. Yazılı iletişim kurabilme becerisi 0 - 4    
DAVRANIŞ
YETERLİLİĞİ
13. Kurum kimliğine uygun davranış sergileyebilmesi 0 - 4    
14. Amirlerine ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları 0 - 4    
15. Vatandaşlara karşı tutum ve davranışları 0 - 4    
16. Mesai saatlerine uyumu ve kılık kıyafet konusundaki özeni 0 - 4    
17. Empati kurabilme yeteneği 0 - 4    
YÖNETİCİ
YETERLİLİĞİ
18. Planlı ve organize çalışma becerisi 0 - 4    
19. Yaptığı işlemleri takip etme, denetim ve sonuçlarını  kontrol etme becerisi 0 - 4    
20. Çalışma arkadaşlarına ve astlarındaki mesleki
      yeterliliklerini geliştirici bilgi aktarabilme becerisi
0 - 4    
21. Zamanında, doğru ve kesin karar verme kabiliyeti 0 - 4    
22. Planlama, organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti 0 - 4    
23. Temsil ve müzakere kabiliyeti 0 - 4    
24. Maiyetindekileri değerlendirme ve yetiştirmedeki başarısı 0 - 4    
25. İş hakimiyeti, kendine güveni 0 - 4    
KRİTER.ORTALAMALARI.TOPLAMI    
1.Sicil.Amirinin.Not.Toplamının%60'ı :
2.Sicil.Amirinin.Not.Toplamının%40'ı :
                               TOPLAM  NOTU  :
Puan.Aralığı 0-59 Başarısız 60-74 Orta 75-89 İyi 90-100 Çok İyi
DEĞERLENDİRME.KOMİSYON.ÜYELERİ
  BAŞKAN 1.ÜYE 2.ÜYE 3.ÜYE 4.ÜYE
ADI SOYADI            
GÖREVİ          
İMZA          

 

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
PERFORMANS PUAN BİLDİRİM FORMU
(EK-3)
     
PERSONELİN ADI SOYADI  
KADRO UNVANI  
GÖREV YAPTIĞI MÜDÜRLÜK  
SİCİL NO  
DÜZENLEME YILI …......………… DÖNEMİ
PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SONUCUNDA ALDIĞINIZ TOPLAM PUAN:  
     
   
                 ADI SOYADI: 
                 UNVANI      : 
                 TARİH         : 
                 İMZA          :
Kırşehir İl Özel İdaresi 
Bilgi İşlem Servisi
© 2008
Tel: 0.386.213 10 16 :: Fax: 0.386.213 50 98